Статут Партії

    ЗАТВЕРДЖЕНО Установчим З’їздом Партії захисників Вітчизни Протокол № 1 від 19 квітня 1997 р.
Зі змінами та доповненнями, викладеними в новій редакції, затвердженій  ІV З’їздом 24 серпня 2003 року, протокол № 4 ЗАТВЕРДЖЕНО 11 З’їздом Партії  захисників Вітчизни «17» серпня 2019 р зі змінами та доповненнями, викладеними в новій редакції.  

СТАТУТ

ПАРТІЇ  ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

м. Київ 2019 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Партія захисників Вітчизни (далі — Партія) є політичною всеукраїнською партією, яка об’єднує громадян України на принципах добровільності та єдності їх інтересів для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом та Програмою Партії.

1.2. Партія у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Програмою та цим Статутом.

1.2.1 Діяльність Партії  є несумісною з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.

1.3. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, печатку, штамп та бланки зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Центральною Радою Партії.

1.3.1 Партійна символіка: прапор, розпізнавальний знак, партійний гімн та девіз затверджується Центральною Радою Партії  та реєструється у встановленому законом порядку.

1.4. Партія має право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем, третьою особою в судах.

1.5. Діяльність Партії  поширюється на всю територію України. Партія є неприбутковою організацією.

1.6. Найменування політичної Партії  українською мовою – Партія захисників Вітчизни.

Найменування політичної Партії  англійською мовою – Party of Motherland Defenders.

2.1. Основною метою діяльності Партії  є участь у розбудові України, виробленні державної, незалежної, суверенної, демократичної та правової політики, формування органів державної влади, місцевого самоврядування та забезпечення представництва в їх складі членів Партії  з метою послідовного розвитку суспільства на засадах свободи, демократії та соціальної справедливості.

2.2. Для досягнення основної мети Партія ставить перед собою такі завдання:

— сприяння побудові та  вдосконаленню  соціально-орієнтованого багатоукладного народного господарства, високорозвиненого громадянського суспільства, правової держави, демократичного політичного устрою України;

— залучення народу України до свідомого вирішення своєї долі через утвердження і постійне вдосконалення механізмів економічної, політичної, соціальної та духовно-культурної демократії;

— створення сприятливих умов для розвитку національної освіти, науки та культури;

— сприяння розробці та реалізації воєнної  реформи, державних програм реформування Збройних Сил і правоохоронних органів України;

— сприяння підтриманню дружніх та взаємовигідних відносин з усіма країнами світу.

2.3. Для виконання своїх статутних та програмних завдань Партія у порядку, встановленому чинним законодавством:

— бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради, на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, у порядку встановленому відповідними законами України. При цьому розмір квот, що визначають мінімальний рівень представництва становить:

 Для осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах рад у  багатомандатних виборчих округах  має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у відповідному виборчому списку;

3.ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

3.1 Членом Партії  може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України та законів України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут Партії, бере участь у роботі в одному із первинних осередків Партії та організацій Партії (далі за текстом — організації Партії), неухильно виконує партійні рішення. Член Партії  не може одночасно бути членом іншої політичної Партії.

Членство в Партії  є фіксованим.

3.2. Членами Партії  не можуть бути:

— судді;

— прокурори;

— поліцейські;

— співробітники Служби безпеки України;

— військовослужбовці;

— працівники органів доходів і зборів;

— персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;

— працівникам Національного антикорупційного бюро України;

— державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу» ;

— члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.3 Вступ у члени Партії  здійснюється на добровільних засадах, шляхом подачі громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом Партії  до будь-якого статутного органу, крім контрольно-ревізійних комісій. Ця заява протягом місяця з дня її подання розглядається відповідним статутним органом, який приймає рішення про прийом (відмову в прийомі) у члени Партії. Зазначене рішення, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на Радах, Зборах, Конференціях, З’їзді Партії, є остаточним та засвідчується видачею партійного квитка за підписом Голови Партії.

Зразок партійного квитка затверджується Центральною Радою Партії.

3.4 Первинний облік членів Партії ведеться первинними осередками, місцевими, регіональними організаціями Партії, зведений – Секретаріатом Партії.

3.5 Заяви про вступ до Партії  зберігаються в Секретаріаті Партії.

3.6 Членам Партії  видається партійний квиток та заводиться облікова картка, зразки яких затверджуються Центральною Радою Партії.

3.7 Член Партії  зупиняє своє членство в Партії  на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови первинного осередку Партії, організації Партії вищого рівня або Голови Партії.

3.8 Підстави припинення членства у Партії :

3.8.1.Добровільний вихід із членів Партії;

3.8.2 Виключення із членів Партії  за порушення, передбачені цим Статутом;

3.8.3 Уразі смерті члена Партії.

3.8.4 Член Партії  має право в будь-який час зупинити або припинити своє членство в Партії  шляхом подання заяви до статутного органу Партії, де він перебуває на партійному обліку. Членство в Партії  зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії  на будь-яких виборних посадах в Партії.

Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на Голову Партії та його заступника. Членство в Партії  Голови Партії та його заступника припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Партії чи його заступника.

3.8.5 За порушення Статуту та Програми Партії, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії, первинним осередком Партії, або керівним органом організації Партії вищого рівня, Центральною Радою Партії  або Головою Партії  може бути прийняте рішення щодо виключення із членів Партії.

3.8.6 Рішення про виключення із членів Партії, прийняте за порушення Статуту та Програми Партії, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії, приймається більшістю голосів присутніх на відповідних Зборах первинного осередку Партії, засіданні керівного органу організації Партії вищого рівня або Центральної Ради Партії.

3.9 Член Партії, щодо якого прийняте рішення про виключення з членів Партії, має право протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення подати апеляційну скаргу до керівного партійного органу вищого рівня.

3.10 Рішення про виключення з членів Партії, прийняте за порушення Статуту та Програми Партії, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії, набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку його оскарження або після ухвалення рішення керівним органом організації Партії вищого рівня або Центральною Радою Партії.

3.11 Особи, які зупинили або припинили членство у Партії, можуть бути знову вступити до членів Партії  на загальних підставах.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

4.1. Член Партії  має право:

 • обирати та бути обраним до керівних, контрольно-ревізійних органів організації Партії та керівних, контрольно-ревізійних органів Партії;
 • бути висунутим Партією кандидатом для обрання до представницьких органів влади всіх рівнів та на вищі керівні посади в органах державної влади;
 • вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання партійного життя;
 • вносити пропозиції щодо змін до Програми та Статуту Партії;
 • отримувати інформацію про діяльність Партії;
 • звертатись до керівних органів первинного осередку, організацій Партії, керівних органів Партії  з метою захисту своїх прав і законних інтересів;
 • оскаржувати дії та бездіяльність керівних осіб організації Партії та рішення їхніх керівних органів;
 • припинити членство в Партії  за власним бажанням.
 • Член Партії  зобов’язаний:
  • дотримуватись положень і вимог Статуту та Програми Партії;
 • всебічно сприяти та брати безпосередню участь у реалізації Програми Партії;
 • брати участь у роботі первинного осередку, організації Партії, де він перебуває на обліку;
 • сприяти поповненню лав Партії  новими членами;
 • виконувати рішення організації Партії, де перебуває на обліку, керівних органів вищестоящих організації Партії, керівних органів Партії, доручення їхніх керівних осіб;
 • зупинити своє членство в Партії  на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях.

5. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ УТВОРЕНЬ ПАРТІЇ

5.1 Організаційна структура Партії будується з урахуванням адміністративно-територіального устрою України та складається з:

 • первинних  (сільські, селищні, районні у містах) осередків Партії;
 • місцевих (міські, районні, районні в місті) організацій Партії;
 • регіональних (Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські) організацій Партії;
 • секретаріат Партії
 • керівні органи Партії (З’їзд Партії, Центральна Рада Партії, Голова Партії);
 • контрольно-ревізійні органи Партії.

У межах однієї адміністративно-територіальної одиниці створюється тільки одне структурне утворення Партії відповідного рівня — первинні осередки Партії, місцеві та регіональні організації Партії.  

Структурні утворення Партії  використовують найменування Партії  з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії. Організації Партії  діють відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Статуту та Програми Партії.

Не допускається створення і діяльність структурних утворень Партії  в органах виконавчої та судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Підпорядкованість організації Партії визначається відповідно до встановленої чинним законодавством України підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

5.2. Порядок створення, повноважень і терміни цих повноважень статутних органів Партії визначаються цим Статутом.

5.3 Для кожної організації Партії керівними органами вищого рівня є:

 • керівні органи організації Партії вищого рівня;
 • керівні органи Партії.

5.4 Для технічно — організаційного, аналітичного, методичного та інформаційного забезпечення поточної діяльності місцевих та регіональних організацій Партії, за погодженням з Центральною Радою Партії, Радами місцевих та регіональних організацій Партії  можуть створюватись секретаріати, типова структура і штатний розпис яких затверджується Центральною Радою Партії.

5.5 Первинні осередки, місцеві та регіональні організації Партії діють на підставі Статуту та Програми Партії.

Місцеві, регіональні організації Партії  можуть створюватись і реєструватись з правом юридичної особи, якщо таке рішення прийнято Центральною Радою Партії.

5.5.1 З’їзд Партії, Центральна Рада Партії можуть прийняти рішення про примусове припинення діяльності (ліквідація) будь-якої організації Партіїякщо рішення чи дії таких первинних осередків, організацій Партії не відповідають Статуту, Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії вищого рівня, перешкоджають здійсненню виборчої політики Партії. Ці рішення приймаються за наявності відповідного висновку Контрольно-ревізійної комісії, є чинними з моменту прийняття і остаточними.

5.6 Первинні осередки Партії.

5.6.1 Первинний осередок Партії  може бути створений, як правило, за місцем проживання, роботи, навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів Партії  у межах території міста, села, селища (вулиці, підприємства тощо).

5.6.2 Первинний осередок Партії  створюється не менше, як трьома членами Партії, на підставі рішення керівного органу організації Партії вищого рівня або Центральної ради Партії.

5.6.3 Рішення про створення первинного осередку Партії затверджується Радою відповідної місцевої організації Партії, регіональною організацією Партії або Центральною Радою Партії.

5.6.4 Первинний осередок Партії реєструється без надання статусу юридичної особи. Копія рішення про створення первинного осередку Партії відповідного органу про її визнання (державну реєстрацію) передається до Секретаріату Партії для постановки новоствореного первинного осередку Партії  на облік.

5.6.5 До затвердження рішення про створення первинного осередку Партії  та державної реєстрації його у порядку, визначеному чинним законодавством України, він не визнається структурним утворенням Партії.

5.6.6 До повноважень первинного осередку організації Партії належить:

 пропагування Програми Партії;

 агітація за вступ до членів Партії;

 здійснення відповідно до вимог законодавства взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, структурними утвореннями інших політичних партій, участь відповідно до законодавства та рішень керівних органів Партії  і організацій Партії  вищого рівня у виборах та референдумах.

5.6.7 Вищим керівним органом первинного осередку Партії є Збори.

Збори скликаються Головою первинного осередку Партії, Радою (у разі її обрання) або на вимогу не менше як третини членів первинного осередку, не менше одного разу на два роки.

Збори первинного осередку Партії  також можуть бути скликані за рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня.

Орган, який прийняв рішення про проведення Зборів, визначає день, час, місце їх проведення та питання порядку денного Зборів.

Рішення про скликання Зборів первинного осередку Партії доводиться органом, який прийняв рішення про проведення Зборів, до відома членів Партії, які перебувають на обліку в первинному осередку Партії, не пізніше ніж за три дні до їх проведення.

Збори первинного осередку Партії  повноважні розглядати всі питання діяльності первинного осередку Партії, якщо на них присутні більше половини членів первинного осередку Партії, які перебувають на обліку на день скликання Зборів.

Рішення Зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на Зборах.

Рішення Зборів первинного осередку Партії оформлюються протоколами. Протоколи Зборів підписуються головуючим і секретарем, обраними на Зборах.

5.6.8 До повноважень Зборів первинного осередку Партії належить:

 • обрання строком на чотири роки Голови (після погодження кандидатури з відповідною регіональною організацією Партії або у разі відсутності останньої – Центральною Радою Партії  або Головою Партії ), заступника Голови та, у разі необхідності, Раду первинного осередку Партії;
 • припинення повноважень Голови (за погодженням з відповідною регіональною організацією Партії  або у разі відсутності останньої – Центральною Радою Партії  або Голови Партії ), заступника Голови та Ради первинного осередку Партії  (у разі її утворення);
 • обрання делегатів на Збори (Конференцію) організації Партії вищого рівня;
 • заслуховування звіту Голови або Ради первинного осередку Партії;
 • обрання строком на чотири роки контролера первинного осередку Партії  (після погодження кандидатур з Контрольно-ревізійною комісією Партії ) та припинення його повноважень;
 • розгляд звернення, пропозицій і скарг членів Партії, що перебувають на обліку в первинному осередку Партії;
 • вирішення інших питань діяльності первинного осередку Партії.

5.6.9 У первинному осередку Партії, в якому перебувають на обліку 50 і більше членів Партії, Зборами може обирається Рада, у складі не менше трьох осіб, строком на чотири роки. До складу Ради за посадою входять: Голова,  його заступник,  та інші члени, які обрані на Зборах.

Засідання Ради первинного осередку Партії скликається Головою або його заступником не менше одного разу на два роки і є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу.

Головує на засіданнях Ради Голова первинного осередку Партії  або, у разі його відсутності — заступник Голови.

Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

Рішення Ради оформлюються протоколом і підписуються головуючим та секретарем. Секретар обирається із присутніх на засіданні Ради.

5.6.10 До повноважень Ради первинного осередку Партії належить:

 • організація роботи первинного осередку Партії  у період між Зборами;
 • розробка та організація виконання планів роботи, програм, заходів первинного осередку Партії;
 • ведення обліку членів первинного осередку Партії;
 • скликання Зборів первинного осередку Партії, їх підготовка та проведення;
 • звітування на Зборах первинного осередку Партії  про свою роботу;
 • розгляд звернень, пропозицій і скарг членів Партії, що перебувають на обліку в первинному осередку Партії;
 • вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів первинного осередку Партії.

5.6.11Голова первинного осередку Партії та його заступник є керівними особами відповідного первинного осередку Партії.

5.6.11.1 До повноважень Голови первинного осередку Партії належить:

— здійснювати загальне керівництво первинним осередком Партії;

 • без доручення представляти відповідний первинний осередок Партії  у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • скликати Раду первинного осередку Партії (у разі її створення) та головувати на ній;
 • організовувати ведення обліку членів первинного осередку Партії;
 • визначати обов’язки свого заступника;
 • організовувати виконання рішень зборів первинного осередку Партії, керівних органів організації Партії вищого рівня та керівних органів Партії;
 • скликати Збори первинного осередку Партії  (у разі відсутності Ради);
 • звітує про свою діяльність на Зборах;
 • має право підпису документів від імені первинного осередку Партії.

5.6.12 Заступник Голови первинного осередку Партії  виконує обов’язки  визначені Головою первинного осередку Партії, та виконує повноваження Голови у разі його відсутності.

5.6.13 Діяльність первинного осередку може бути примусово припинена (первинний осередок розпущений) рішенням З’їзду Партії чи Центральної Ради Партії за підстав, зазначених у п. 5.5.1. цього Статуту.

5.7. Місцеві організації Партії.

5.7.1 Місцева організація Партії  створюється відповідно до адміністративно-територіального устрою України в межах міст, районів, районів у містах (крім, міст Києва і Севастополя).

5.7.2 Місцева організація Партії  створюється не менше як трьома членами Партії  на підставі рішення регіональної організації Партії  (після погодження з Центральною Радою Партії ) або Центральної Ради Партії.

5.7.3 Місцева організація Партії об’єднує усі первинні осередки Партії (у разі їх створення та державної реєстрації), які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Місцева організація Партії, що діє в межах міста з районним поділом, об’єднує районні в місті організації Партії.

5.7.4 Місцева організація Партії  після свого створення реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.7.5 Місцева організація Партії  створюється без статусу юридичною особою. Місцева організація Партії  може створюватись і реєструватись з правом юридичної особи, за рішенням Центральної Ради Партії. Копія рішення про створення місцевої організації Партії  та копія рішення відповідного органу про її реєстрацію передається до Секретаріату Партії для постановки новоствореної місцевої організації Партії  на облік.

Місцева організація Партії може мати штампи та, у разі її державної реєстрації зі статусом юридичної особи, — печатки зі своїм найменуванням.

5.7.6 До повноважень місцевої організації Партії  належить:

 ведення ідеологічної та політичної роботи;

 участь у виборах та референдумах відповідно до законодавства;

 співпраця з місцевими організаціями інших політичних партій, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадянами у реалізації Програми Партії, рішень керівних органів організацій Партії  вищого рівня та керівних органів Партії.

висування кандидатур членів Партії або безпартійних громадян України, які мають намір реалізувати своє право бути обраними через відповідну місцеву організацію Партії, можливе після їх погодження з Центральною Радою Партії. Висування кандидатур триває до дня проведення Зборів. Члени Партії або безпартійні громадяни України, які мають намір реалізувати право бути обраними на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування через відповідну місцеву організацію Партії, подають до Центральної Ради Партії заяву про такий намір. Центральна Рада Партії за результатами розгляду заяв надає Зборам місцевої організації Партії погодження щодо висування кандидатів на виборні посади до державних органів та органів місцевого самоврядування через відповідну місцеву організацію Партії або відмовляє в ньому.

5.7.7 Вищим керівним органом місцевої організації Партії  є Збори, Рада та Голова місцевої Організації.

5.7.8 Збори місцевої організації Партії  скликаються  не менше одного разу на два роки Головою, Радою місцевої організації Партії, або на вимогу не менше 1/3 первинних осередків,  що безпосередньо входять до складу місцевої організації Партії.

Збори можуть бути скликані також рішенням керівного органу Партії вищого рівня.

Орган, що скликає Збори місцевої організації Партії  встановлює дату, час та місце проведення, попередній порядок денний Зборів місцевої організації Партії, встановлює норму представництва на Збори місцевої організації Партії  від первинних осередків Партії, що входять до її складу. Якщо на момент скликання Зборів місцевої організації Партії не має зареєстрованих у встановленому законом порядку первинних осередків Партії, що входять до складу місцевої організації Партії, до участі у Зборах місцевої організації Партії запрошуються всі члени місцевої організації Партії.

Збори легітимні розглядати питання, якщо на них присутні більше, ніж половина обраних делегатів або членів місцевої організації Партії, які перебувають на обліку в місцевій організації Партії.

Рішення про проведення (після погодження з Центральною Радою Партії) Зборів по висуванню кандидатів, які мають намір реалізувати своє право бути обраним на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування через відповідну місцеву організацію Партії терміново доводиться до відома місцевих організацій і первинних осередків Партії, що входять до складу місцевої організації Партії, або безпосередньо до членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій організації Партії, до регіональної організації Партії та Центральної Ради Партії.

Рішення Зборів місцевої організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості, присутніх на них делегатів від первинних осередків, а у разі відсутності первинних осередків Партії – від кількості присутніх членів місцевої організації Партії.

Рішення, прийняті на Зборах, оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, обраними на Зборах.

5.7.9 До повноважень Зборів місцевої організації Партії належить:

 • обирати Голову місцевої організації Партії;
 • визначати стратегію і тактику діяльності місцевої організації Партії;
 • обирати контролера місцевої організації Партії терміном на чотири роки (після погодження кандидатур з Контрольно-ревізійною комісією Партії ) та припинення його повноважень;
 • обирати заступника Голови та відкликати його;
 • вирішувати інші питання діяльності місцевої організації Партії;
 • визначати кількісний склад Ради місцевої організації Партії, обирати її членів та відкликати їх;
 • заслуховувати звіти керівних органів та осіб місцевої організації Партії;
 • обирати делегатів на Конференцію організації Партії вищого рівня та З’їзду Партії;
 • висувати кандидатів у депутати до місцевих рад відповідного та нижчого рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови, враховуючи розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків, який має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
 • приймати рішення про виключення з виборчого списку місцевої організації Партії кандидатів у депутати до відповідних рад;
 • вирішувати інші питання діяльності місцевої організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

5.7.10 Рада місцевої організації Партії  обирається Зборами у складі не менше трьох осіб. Голова та заступник голови місцевої організації входять до складу Ради за посадою.

Головує на засіданнях Ради Голова або, у разі його відсутності, заступник Голови місцевої організації Партії.

Рада місцевої організації Партії проводить свої засідання не менш ніж один раз на шість місяців за рішенням Голови місцевої організації Партії або на вимогу не менше однієї третини членів Ради місцевої організації Партії.

Рада легітимна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини від її складу.

Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Ради.

Рішення Ради місцевої організації Партії оформлюються протоколами. Протоколи Ради місцевої організації Партії підписуються головуючим та секретарем. Секретар обирається на засіданні Ради із числа присутніх.

5.7.11 До повноважень Ради місцевої організації Партії належить:

 • координація діяльності первинних осередків Партії;
 • організація роботи місцевої організації Партії в період між Зборами місцевої організації Партії;
 • розробка та організація виконання планів своєї роботи;
 • у порядку, визначеному Центральною радою Партії, організовувати виборчі кампанії Партії  на відповідній території;
 • скликання Зборів місцевої організації Партії;
 • визначення норми представництва делегатів на Збори місцевої організації Партії, місця, часу і дати її проведення;
 • затвердження рішення про створення первинних осередків Партії;
 • прийняття рішення про ліквідацію первинних осередків Партії;
 • контроль ведення обліку членів в первинних осередках Партії;
 • ведення обліку членів місцевої організації Партії;
 • скасування рішень первинних осередків Партії, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня та керівних органів Партії;
 • вирішення інших питань, крім тих, що належать до повноважень Зборів місцевої організації Партії.

5.7.12 Голова місцевої організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної місцевої організації Партії.

5.7.13 До повноважень Голови місцевої організації Партії належить:

 • здійснення загального керівництва місцевою організацією Партії;
 • організовувати виконання рішень керівних органів місцевої організації Партії, керівних органів організації Партії вищого рівня та керівних органів та осіб Партії;
 • подає для обрання на засіданні Ради кандидатури свого заступника;
 • звітує про свою діяльність та діяльність Ради на Зборах місцевої організації Партії;
 • без доручення представляє місцеву організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • несе в установленому законодавством порядку відповідальність за порушення встановленого порядку оформлення, строків подання звітів та/або зазначення завідомо недостовірних відомостей у звітах;
 • у разі своєї відсутності доручає виконання своїх обов’язків заступнику;
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень;

5.7.14. Заступник Голови місцевої організації Партії виконує обов’язки, визначені Головою місцевої організації Партії, та виконує повноваження Голови у разі його відсутності.

5.7.15. Керівні органи, керівні особи місцевої організації Партії  обираються строком на 4 (чотири) роки та продовжують виконувати свої повноваження до моменту нового обрання (переобрання) керівних органів, керівних осіб місцевої організації Партії у порядку, визначеному цим Статутом.

5.7.16 Діяльність місцевої організації Партії  може бути примусово припинена (організація ліквідована) рішенням З’їзду Партії чи Центральної Ради Партії за підстав, зазначених у п. 5.5.1. цього Статуту.

5.8. Регіональні організації Партії.

5.8.1 Регіональна організація Партії створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

5.8.2 Регіональна організація Партії об’єднує місцеві організації Партії, згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України.

5.8.3 Регіональна організація Партії створюється не менше ніж трьома членами Партії  на підставі рішенням Центральної Ради Партії  та може за рішенням Центральної Ради Партії  набувати статусу юридичної особи. Копія рішення про створення регіональної організації Партії  та копія рішення відповідного органу про її реєстрацію передається до Секретаріату Партії для постановки новоствореної регіональної  організації Партії  на облік.

5.8.4 Регіональна організація Партії після свого створення реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.8.5 Регіональна організація Партії може мати штампи та, у разі її державної реєстрації зі статусом юридичної особи, — печатки зі своїм найменуванням.

5.8.6 Керівними органами регіональної організації Партії є Конференція, Рада  та Голова регіональної організації Партії.

5.8.7 Регіональна організація Партії  має повноваження:

 розробляти та, за погодженням із Центральною Радою Партії, реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи;

 брати участь у виборах та референдумах відповідно до законодавства, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадськими об’єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії.

висування кандидатур членів Партії або безпартійних громадян України, які мають намір реалізувати своє право бути обраними через відповідну регіональну організацію Партії, можливе після їх погодження з Центральною Радою Партії. Висування кандидатур триває до дня проведення Конференції. Члени Партії або безпартійні громадяни України, які мають намір реалізувати право бути обраними на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування через відповідну регіональну організацію Партії, подають до Центральної Ради Партії заяву про такий намір. Центральна Рада Партії за результатами розгляду заяв надає Конференції регіональної організації Партії погодження щодо висування кандидатів на виборні посади до державних органів та органів місцевого самоврядування через відповідну регіональну організацію Партії або відмовляє в ньому.

5.8.8 Вищим керівним органом регіональної організації Партії є Конференція.

Конференція скликається Головою, Радою регіональної організації Партії або не менше 1/3 рад місцевих організацій Пратії, що безпосередньо входять до її складу, за ініціативою половини рад зазначених організацій, Центральною Радою Партії  або Головою Партії  не менше одного разу на два роки.

Конференція може бути також скликана за рішенням Центральної Ради Партії або Голови Партії.

Орган, що скликає Конференцію встановлює дату, час та місце проведення, попередній порядок денний, норму представництва на Конференції регіональної організації Партії від місцевих організацій Партії, що входять до її складу. Якщо на момент скликання Конференції регіональної організації Партії не має зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організації Партії, що входять до її складу, до участі у Конференції регіональної організації Партії запрошуються всі члени регіональної організації Партії.

Конференція повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів або члени регіональної організації Партії.

Рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів, а у разі відсутності місцевих організацій Партії – від кількості присутніх членів регіональної організації Партії.

Рішення, прийняті Конференцією, оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, обраними на Конференції.

5.8.9 До повноважень Конференції регіональної організації Партії належить:

 • обрання Голови регіональної організації Партії;
 •  визначає стратегію і тактику регіональної організації, затверджує зміни в структурі її керівних органів;
 • визначення кількісного складу Ради та обрання та відкликання її членів;
 • заслуховувати звіти керівних органів та осіб регіональної організації Партії та приймати щодо них відповідні рішення;
 • висувати (після погодження кандидатур Центральною Радою Партії) кандидатів, які мають намір реалізувати своє право бути обраним на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування через відповідну регіональну організацію Партії, враховуючи розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків, який має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
 • приймати рішення про виключення з виборчого списку регіональної організації Партії кандидатів у депутати;
 • обирати делегатів на З’їзд Партії;
 • може делегувати частину своїх повноважень Раді регіональної організації Партії;
 • приймати рішення (після погодження Центральною Радою Партії ) про відкликання висунутих організацією Партії  кандидатів, які висувались на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування від регіональної організації Партії;
 • вирішує інші питання діяльності регіональної організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії  та рішенням керівних органів Партії.

5.8.10 У період між Конференціями керівним органом  регіональною організацією Партії є Рада.

Рада регіональної організації Партії обирається Конференцією у складі не менше трьох осіб Голова регіональної організації Партії та його заступник входять за посадою.

Рада регіональної організації Партії  проводить свої засідання не менше одного разу на шість місяців за рішенням Голови регіональної організації Партії або на вимогу не менше однієї третини членів Ради регіональної організації Партії.

Головує на засіданні Ради регіональної організації Партії Голова або, у разі його відсутності, його заступник за дорученням Голови.

Рада регіональної організації Партії може втручатися у справи будь-якої організації Партії нижчого рівня, коли дії цієї організації суперечать Статуту, Програмі, рішенням керівних органів Партії вищого рівня.

У випадках грубих порушень первинними осередками, місцевими  організаціями Партії Статуту, Програми чи рішень керівних органів вищого рівня, вчинення дій чи бездіяльності, що перешкодили здійсненню виборчої політики Партії, Рада регіональної організації Партії може вносити пропозиції Центральній Раді Партії щодо прийняття рішення про примусове припинення діяльності таких організацій.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

Рішення, прийняті Радою, оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем. Секретар обирається на засіданні Ради із числа присутніх.

5.8.11 До повноважень Ради регіональної організації Партії  належить:

 • обрання зі свого складу заступника Голови регіональної організації Партії  та його відкликання;
 • скликання, організація підготовки і проведення Конференції регіональної організації Партії;
 • у порядку, визначеному Центральною радою Партії, організують виборчі кампанії Партії  на відповідній території;
 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів місцевої організації Партії та її керівних осіб;
 • приймати  рішення про засновування засобів масової інформації регіональної організації Партії за погодженням з Центральною Радою Партії (у разі, якщо регіональна організація Партії має статус юридичної особи );
 • скасування рішень керівних органів та керівних осіб первинних осередків, місцевих організацій Партії.

5.8.12 До повноважень Голови регіональної організації Партії належить:

 • здійснення поточного керівництва регіональною організацією Партії;
 • без доручення представляти регіональну організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • організовувати виконання рішень керівних органів регіональної організації Партії, керівних органів та осіб Партії;
 • звітувати про свою діяльність та діяльність Ради на Конференції;
 • скликати засідання Ради регіональної організації Партії  та головувати  на них;
 • у разі своєї відсутності доручає виконання обов’язків своєму заступнику;
 • подає на розгляд Ради регіональної організації Партії  для обрання кандидатури заступника Голови регіональної організації Партії;
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

5.8.13. Голова регіональної організації несе в установленому законодавством порядку відповідальність за порушення встановленого порядку оформлення, строків подання звітів та/або зазначення завідомо недостовірних відомостей у звітах.

5.8.14. Заступник Голови регіональної організації Партії  виконує обов’язки, визначені Головою регіональної організації Партії, та виконує повноваження Голови у разі його відсутності.

5.8.17 Діяльність регіональної організації Партії може бути примусово припинена (організація ліквідована) рішенням З’їзду Партії чи Центральної Ради Партії за підстав, зазначених у п. 5.5.1. цього Статуту.

5.9. Керівні органи, керівні особи регіональної організації Партії  обираються строком на 4 (чотири) роки та продовжують виконувати свої повноваження до моменту нового обрання (переобрання) керівних органів, керівних осіб регіональної організації Партії  , у порядку, визначеному цим Статутом.

6. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНО — РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

6.1. Вищим керівним органом Партії  є З’їзд Партії, а у період між З’їздами Партії  – Центральна Рада Партії, Голова Партії.

6.2. З’їзд Партії  скликається не менше одного разу на п’ять  років.

6.3 Оголошення про скликання З’їзду Партії здійснюється Центральною Радою або  Головою Партії.

Орган, що скликає З’їзд, визначає дату, час та місце проведення З’їзду Партії, встановлює норму представництва делегатів від регіональних та/або місцевих організацій Партії. Якщо на момент скликання З’їзду Партії у встановленому законом порядку не має зареєстрованих місцевих, регіональних організації Партії, що входять до її складу, до участі у З’їзді запрошуються члени Партії.

Делегатами З‘їзду Партії є також за посадою Голова Партії, члени Центральної Ради Партії, Голова Секретаріату Партії, члени Контрольно-ревізійної комісії Партії.

Народні депутати України (члени Партії) можуть брати участь у роботі З’їзду Партії з правом дорадчого голосу.

З’їзд Партії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів або членів Партії.

Порядок роботи З’їзду Партії  встановлюється регламентом, який затверджується рішенням З’їзду Партії.

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів або членів Партії, крім питань, щодо яких цим Статутом передбачений інший порядок прийняття рішень.

6.4 Позачерговий З’їзд Партії  скликається за рішенням Центральної Ради або Голови Партії.

6.5 З’їзд Партії  може проводитись в кілька етапів. Дату, час і місце проведення наступного етапу З’їзду Партії  визначається Центральною Радою Партії  або Головою Партії. Делегати З’їзду Партії, а також обрані на З’їзді робочі органи (мандатна комісія, лічильна комісія та інші робочі органи) зберігають свої повноваження протягом всього часу проведення З’їзду Партії  до його закриття.

6.6 Головує на засіданні З’їзду Партії Головуючий обраний на З’їзді.

6.7 Рішення, прийняті З’їздом, оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, обраними на З’їзді.

6.8 До повноважень З’їзду Партії  належить:

 • обирання Голови Партії  строком на п’ять років;
 • визначення кількісного складу, але не менше 11 (одинадцяти), обрання членів Центральної Ради Партії, кандидатів в члени Центральної Ради Партії строком на п’ять років та їх відкликання;
 • обрання Почесного голови Партії  строком на п’ять років ;
 • визначення кількісного складу Контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • обрання Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії Партії строком на п’ять років та їх відкликання;
 • затвердження Статуту та Програми Партії, вносити до них зміни;
 • затвердження звітів Центральної Ради Партії та Контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • визначення стратегічних напрямків діяльності Партії;
 • висування кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • прийняття рішення про участь у виборах;
 • затвердження передвиборчої програми Партії;
 • прийняття рішення про відкликання висунутого кандидата у Президенти України та виключення з виборчого списку Партії  кандидатів у народні депутати України на підставі подання Центральної Ради Партії  або Голови Партії;
 • прийняття рішення про відкликання депутатів всіх рівнів;
 • ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) Партії, використання у цьому випадку майна та коштів Партії;
 • здійснення права власності на майно та кошти Партії  та делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії;
 • встановлення розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії  у загальнодержавному окрузі, що має становити не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
 • делегування частини своїх повноважень Центральній Раді Партії;
  • З’їзд Партії має право розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Партії, скасовувати рішення будь-яких органів Партії.

6.9 Центральна Рада Партії.

До складу Центральної Ради Партії входять не менше 11 (одинадцяти) членів: Голова Партії, Заступник Голови Партії, Голова Секретаріату Партії, та інші особи, які  обираються З’їздом Партії строком на  п’ять років.

Засідання Центральної Ради Партії  скликаються Головою Партії  не менше одного разу на рік.

Засідання Центральної Ради Партії  може бути також скликане на вимогу не менше однієї третини її членів.

Головує на засіданнях Центральної Ради Партії Голова Партії, а уразі його відсутності – заступник Голови Партії за дорученням Голови.

Засідання Центральної Ради Партії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу.

Рішення Центральної Ради Партії  приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів та оформлюються протоколом, який підписує головуючий та секретар. Секретар обирається із числа присутніх  на засіданні Центральної Ради Партії.

У разі, якщо за і проти відповідного рішення віддано однакову кількість голосів членів Центральної Ради Партії, голос Голови Партії  є вирішальним.

6.10 До повноважень Центральної Ради Партії  належить:

 • скликання З’їзду Партії;
 • ухвалення політичних рішень;
 • розробка стратегії діяльності Партії;
 • призначення позачергових Зборів первинних осередків Партії, Зборів, Конференцій організацій Партії усіх рівнів;
 • Надання рішення (дозволу) про утворення первинних осередків, місцевих і регіональних організацій Партії;
 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів, керівних осіб первинних осередків, місцевих та регіональних організації Партії за висновками Контрольної-ревізійної комісії Партії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки голів регіональних та місцевих організацій Партії, відсторонення голів організацій Партії на час перевірки за погодженням з Головою Партії;
 •  ліквідація первинних осередків, місцевих і регіональних організацій Партії;
 • скасування рішень керівних органів та керівних осіб регіональних, місцевих організацій та первинних осередків Партії;
 • визначення стратегії і тактики діяльності Партії  у виборчих процесах;
 • розгляд питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими організаціями;
 • погодження кандидатур на посади Голови, першого заступника та заступника Голови депутатської фракції Партії  у Верховній Раді України;
 • перегляд рішень Контрольно-ревізійної комісій Партії  у випадках, передбачених цим Статутом;
 • обрання заступника Голови Партії  за поданням Голови Партії терміном на п’ять років;
 • погодження рішення Зборів, Конференції організації Партії  про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації Партії;
 •  затвердження зразка партійного квитка;
 • ухвалення рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та залученню аудиторських фірм у встановленому законом порядку;
 • планування і забезпечення виконання бюджету Партії;
 • прийняття та оприлюднення від імені Партії  заяв, резолюцій, звернень тощо за погодженням з Головою Партії;
 • прийняття рішень щодо організаційних заходів із підготовки та проведення виборів, підготовка та затвердження виборчих документів Партії;
 • затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу;
 • затвердження типових структур та штатних розписів апаратів регіональних і місцевих організації Партії;
 • прийняття рішення про заснування засобів масової інформації Партії;
 • погодження рішення Ради регіональної організації Партії по заснуванню засобів масової інформації регіональної організації Партії;
 • встановлення та реалізація єдиного порядку інформаційної політики Партії;
 • затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків та інших документів Партії  і організації Партії;
 • утворювати ліквідаційні комісії, призначати ліквідатора для припинення діяльності первинних осередків та організацій Партії які мають статус юридичної особи.
 • здійснення інших повноважень, які не належать до виключних повноважень З’їзду Партії.

6.11 Голова Партії є одноособовим керівним органом Партії, її вищою посадовою особою і здійснює керівництво її діяльністю на постійній основі. Голова Партії обирається З’їздом Партії терміном на п’ять  років та звільняється з посади З’їздом Партії.

6.11.1 До повноважень Голови Партії належить:

 • здійснювати загальне керівництво Партією;
 • скликати черговий чи позачерговий З’їзд Партії;
 • скликати засідання Центральної Ради Партії;
 • призначати Голову Секретаріату Партії терміном на п’ять  років та звільняє її;
 • вносити  на З’їзд Партії подання щодо кандидатур на посади Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • без доручення представляти Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;
 • укладає угоди з політичними партіями та громадськими організаціями від імені Партії;
 • укладає від імені Партії договори, угоди та інші правочини;
 • робить заяви та звернення від імені Партії;
 • видає та скасовує довіреності від імені Партії;
 • здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії;
 • координує роботу та здійснює контроль за діяльністю Секретаріату Партії;
 • підписує витяги із рішення З’їзду Партії, рішення Центральної Ради Партії, інші документи Партії;
 • у межах своїх повноважень видає накази, розпорядження та дає доручення;
 • може пропонувати кандидатури голів первинних осередків, місцевих, регіональних організацій Партії для обрання їх на Зборах, Конференціях;
 • пропонує членам Центральної Ради Партії кандидатури заступника Голови Партії;
 • призначати проведення позачергових Зборів, Конференцій первинних осередків, місцевих, регіональнихорганізації Партії  та може призупиняти рішення їх керівних органів до вирішення питання в установленому Статутом порядку;
 • в разі припинення своїх повноважень членом Центральної Ради Партії  пропонує нового члена Центральної Ради Партії  із числа кандидатів до затвердження його З’їздом Партії;
 • погоджує утворення первинних осередків, місцевих та регіональних організації Партії;
 • призначати і звільняти керівників засобів масової інформації Партії;
 • може делегувати свої повноваження або їх частину заступнику Голови Партії, а у разі його відсутності — іншим керівним особам Партії.

У своїй діяльності Голова Партії  є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом Партії.

6.12Заступник Голови Партії виконує повноваження голови Партії  у разі його відсутності, інші повноваження делеговані Головою Партії.

Контрольно-ревізійні органи Партії.

6.13. Контрольно-ревізійна комісія Партії є вищим контрольно-ревізійним органом Партії. Контрольно-ревізійна комісія Партії здійснює керівництво контролерами організацій Партії.

6.14. Контрольно-ревізійна комісія Партії складається не менше ніж з трьох членів Партії.

6.15. Контрольно-ревізійна комісія Партії та контролери організацій Партії  на відповідному рівні виконують такі повноваження:

— здійснюють внутрішньопартійний фінансовий аудит, контроль за цільовим використанням керівними органами Партії, місцевими, регіональними організаціями Партії  коштів Партії та обліком добровільних членських внесків;

— перевіряють відповідність законодавству фінансово-господарської діяльності керівних органів Партії  та організацій Партії;

— звітує перед Центральною Радою Партії про висновки внутрішньопартійного фінансового аудиту Партії;

— звітує перед Центральною Радою Партії  про висновки незалежного зовнішнього фінансового аудиту Партії;

— забезпечує надання аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний фінансовий аудит, інформації (документів), необхідних для проведення такого аудиту;

— розглядають конфліктні ситуації, що виникають в організаціях Партії  з питань віднесених до їх компетенції, та приймають відповідні рішення по ним;

— Проводять інвентаризацію матеріальних цінностей, які належать Партії, організаціям Партії;

— здійснює контроль за дотриманням Статуту Партії органами Партії;

— звітує перед З’їздом Партії про свою діяльність, подає на затвердження відповідні звіти;

— виконання інших повноважень передбачених цим Статутом.

6.16. Структура Контрольно-ревізійних органів Партії є:

 Контрольно-ревізійна комісія Партії;

 контролери первинних осередків;

 контролери місцевих та регіональних організацій Партії.

6.17. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії організовує її Голова.

Контрольно-ревізійна комісія Партії працює у формі засідань, які скликаються її головою не менше одного разу на рік. Головує на засіданнях Контрольно-ревізійної комісії – Голова Контрольно-ревізійної комісій.

Контрольно-ревізійна комісія повноважна приймати рішення за умови присутності на засіданні більше половини її членів. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії приймаються більшістю голосів від її загального складу.

Рішення Контрольно-ревізійних комісій підписуються головуючим та секретарем і є обов’язковими до виконання статутними органами первинних осередків, місцевих і регіональних  організацій Партії, та членами Партії, яких вони стосуються.

Секретар обирається із числа присутніх.

Контролери приймають рішення одноособово.

Рішення контролерів – підписується контролерами особисто.

6.18. Контролери первинних осередків, місцевих та регіональних організацій Партії обираються відповідними Зборами, Конференцією за погодженням з Контрольно-ревізійної комісією Партії, строком на 4 роки та продовжують виконувати свої повноваження до призначення нових.

 • Голову та Членів Контрольно-ревізійної комісії Партії обирає З’їзд Партії строком на 5 років та продовжують виконувати свої повноваження до призначення нових.

6.19 Контрольно-ревізійна комісія Партії  та контролери підзвітні керівним органам Партії, які їх обрали, контролери вищестоящим контролерам чи контрольним органам та Голові Партії.

 • Рішення контролерів організацій Партії  можуть бути зупинені або скасовані Контрольно-ревізійною комісією Партії  з відповідним обґрунтуванням та Головою Партії.

6.22 Контрольно-ревізійна комісія Партії організовує проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту за своєчасною звітністю про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

 •  Виконують інші повноваження, передбачені Статутом та іншими актами Партії.

Секретаріат Партії

6.24 Секретаріат Партії, створюється за рішенням Голови Партії для здійснення інформаційно-аналітичного, методичного та організаційно-технічного забезпечення діяльності Партії, організації та забезпечує своєчасну подачу до державних органів передбаченої законодавством звітності.

 • Очолює Секретаріат Партії Голова, якого призначає Голова Партії строком на п’ять років.
  • До повноважень Секретаріату Партії належить:

— здійснює поточну організаційну роботу з реалізації рішень З’їзду Партії  та Центральної Ради Партії;

— забезпечує виконання рішень Центральної Ради Партії, Голови та контролює виконання цих рішень з боку первинних осередків, місцевих та регіональних організацій Партії;

— ставить на облік первинні осередки, місцеві та регіональні організації Партії;

— забезпечує зв’язок та обмін інформацією керівних органів Партії з її структурами, органами державної влади, політичними та громадськими організаціями;

— здійснює інформаційно-аналітичне, методичне та організаційно-технічне забезпечення діяльності Партії, її керівних органів, регіональних та місцевих організації Партії;

— здійснює поточну організаційну роботу з реалізації рішень З’їзду Партії  та Центральної Ради Партії  про виконання бюджету Партії;

— відкриває рахунки у банківських та інших фінансових установах України у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечує своєчасну подачу до державних органів передбаченої законодавством звітності;

— готує документи на засідання Центральної Ради Партії;

— веде всю партійну документацію та зберігає її;

— виконує інші функції за дорученням Голови Партії.

6.27 Засоби масової інформації Партії.

6.27.1. Партія може у встановленому законодавством порядку засновувати та брати участь у заснуванні засобів масової інформації. Рішення про заснування засобів масової інформації Партії приймає Центральна Рада Партії. Керівники засобів масової інформації Партії призначаються і звільняються Головою Партії, за попереднім погодженням з Центральною Радою Партії.

6.27.2. Рада регіональної організації Партії може приймати рішення про засновування регіональною організацією Партії засобів масової інформації відповідно до чинного законодавства та за погодженням Центральною Радою Партії.

6.27.3. Для координації діяльності в інформаційній сфері Центральна Рада Партії встановлює порядок реалізації єдиної інформаційної політики Партії.

7. ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПАРТІЇ,

ЇЇ СТРУКТУРНИХ УТВОРЕНЬ. ВИТРАТИ ПАРТІЇ.

 ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ), ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ.

7.1 Партія є неприбутковою організацією.

7.2 Для здійснення своєї діяльності Партія може мати у своїй власності будь-яке рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України, для чого відкриває рахунки, в установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади.

7.3 Партія та її організації Партії (які набули статусу юридичної особи) є неприбутковими організаціями. Вони можуть орендувати необхідне для їх діяльності рухоме та нерухоме майно.

7.4 Майно та кошти Партії  використовуються для забезпечення статутної діяльності Партії, утримання штатного персоналу та на інші цілі, що не суперечать Закону України «Про політичні Партії  в Україні».

7.5 Партія та її організації Партії, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язання своїх членів, ведуть у встановленому порядку бухгалтерський та інший передбачений законодавством України облік та звітність, оприлюднюють звіти про майно і кошти, в порядку, передбаченому законодавством України.

7.6 Джерелами надходження коштів і майна, матеріальної та фінансової підтримки Партії, її регіональних та місцевих організацій є:

— добровільні внески членів Партії;

 • майно, придбане за власні кошти;
 • пасивні доходи;
 • державне фінансування статутної діяльності Партії (у порядку, встановленому чинним законодавством України).
 • інші надходження, не заборонені Законом України «Про політичні Партії в Україні».

7.7 Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.

7.8 Центральна Рада Партії здійснює оперативне управління майном та коштами Партії.

7.9 Партія веде у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації.

7.10 Розподіл отриманих Партією доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

7.11. Партія, місцеві та регіональні організації Партії, які мають статус юридичної особи, проводять щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит своєї діяльності та подають відповідні висновки, звіти за наслідками проведення аудиту у встановлений законодавство України строк.

7.12 Щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит проводиться з урахуванням цього Статуту та вимог законодавства України:

— Контрольною-ревізійною комісією – щодо діяльності Партії;

— Контролерами місцевої та регіональної організації Партії — щодо діяльності відповідної організації Партії.

7.13 Проведення внутрішньопартійного фінансового аудиту визначається розпорядчим документом Голови Партії, Голови відповідної організації Партії та призначається комісія або відповідальна за проведення перевірки особа (контролер) та термін її початку, у відповідності до чинного законодавства України;

7.14 Цілями органів внутрішньопартійного фінансового аудиту є надання З’їзду Партії, Центральній Раді Партії незалежних, об’єктивних звітів, висновків і оцінок щодо:

— відповідності діяльності Партії, її структурних утворень вимогам законодавства України;

— відповідності та ефективності системи управління Партії, її структурних утворень;

— відповідності здійснюваної партією, її структурними утвореннями вимогам внутрішніх документів Партії;

7.15 Завданнями органів внутрішньопартійного фінансового аудиту діяльності Партії є, зокрема:

— річне планування завдань органів внутрішньопартійного фінансового аудиту діяльності Партії, її структурних утворень;

— реалізація завдань згідно із затвердженим планам;

— своєчасне надання звітів та висновків З’їзду Партії, Центральній Раді Партії;

— взаємодія із зовнішніми аудиторами у випадку, передбачених Законами України;

— аналіз висновків зовнішніх аудиторів та здійснення моніторингу виконання рекомендацій зовнішніх аудиторів;

— взаємодія з іншими органами Партії у сфері організації контролю за здійсненням діяльності Партією, її структурними утвореннями; 

7.16 Внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії, її організацій:

— внутрішньопартійний аудит проводиться щороку в строки, що не перевищують одного місяця з дня його призначення.

— Результати проведення внутрішньопартійного аудиту оформлюються висновком, який підписується членами комісії відповідальна за проведення перевірки особа (контролер).

— Перевірка здійснюється в межах компетенції рішення керівних органів Партії, керівних і контролюючих організацій Партії  за зверненнями керівних органів, керівних осіб, членів Партії.

7.17 Контрольно-ревізійна комісія Партії організовує своєчасне проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:

— визначає перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям, встановленим у законі;

— погоджує з Центральною Радою Партії  та Головою Партії   аудиторську фірму, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту, організує процес укладення такого договору;

— забезпечує використання матеріалів та результатів зовнішнього незалежного аудиту відповідно до законодавства;

7.19 Партія, яка була суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або брала участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також політична партія, яка отримує державне фінансування, зобов’язані пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік, наступний за роком проведення таких виборів чи отримання державного фінансування.

7.20 Залучення аудиторської фірми з проведення зовнішнього незалежно фінансового аудиту здійснюється на договірній основі Центральною Радою Партії за рекомендацією Контрольно-ревізійної комісії Партії.

7.21 Вимоги до аудиторської фірми та порядок проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру регламентуються чинним законодавством України.

8.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГАМИ ПАРТІЇ

8.1 Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії  приймається З’їздом Партії  більшістю не менш, як у 2/3голосів присутніх на З’їзді Партії.  

8.2 Про зміни, внесені до Статуту та Програми Партії, відповідні органи у порядку, передбаченому законодавством України.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

9.1. Партія припиняє діяльність шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстрації свідоцтва в порядку, встановленому законами України. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З’їздом Партії  більшістю не менш, як у 3/4 голосів присутніх на З’їзді Партії  делегатів. У разі припинення діяльності організацій Партії  З’їзд з припинення (саморозпуску) Партії  складається з фактично існуючих членів Партії. У такому випадку рішення про припинення (саморозпуск) Партії  приймається всіма присутніми членами Партії. Одночасно З’їзд Партії  приймає рішення про використання майна та коштів Партії, утворює ліквідаційну комісію (або призначає ліквідатора). Якщо рішення про ліквідацію Партії  прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

9.2. У разі припинення Партії  (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуються до доходу бюджету.

9.3. Припинення діяльності Партії  має наслідком припинення діяльності всіх керівних і контролюючих органів, керівних осіб Партії  і організацій Партії. Єдиним повноважним органом з дня прийняття рішення про припинення діяльності Партії  є ліквідаційна комісія (ліквідатор), який вирішує виключно питання, пов’язані з припиненням діяльності Партії.

Центральна Рада Партії  може прийняти рішення про утворення ліквідаційної комісії (ліквідатора) для припинення діяльності кожної організації Партії  з правом юридичної особи, або покласти ці функції на ліквідаційну комісію (ліквідатора) Партії.

9.4. Діяльність будь-якої організації Партії  припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії. Рішення про припинення таких організацій Партії  без права юридичної особи приймає Рада організації Партії  вищого рівня, а у разі її відсутності Центральна Рада Партії. Для припинення організацій Партії  з правом юридичної особи ліквідаційну комісію утворює Центральна Рада Партії.

9.5. Партія, організація Партії  з правом юридичної особи вважаються припиненими після внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських  формувань

Голова Партії  захисників Вітчизни                                      Ю.А. Кармазін