Статут партії

Зареєстровано Міністерством юстиції України 07 липня 1997 р. свідоцтво № 876 ПОГОДЖЕНОІ з змінами і доповненнями „____”____________2003 р.ЗАТВЕРДЖЕНО Установчим З’їздом Партії захисників Вітчизни Протокол № 1від 19 квітня 1997 р. Зі змінами та доповненнями,викладеними в новій редакції, затвердженій IV З’їздом Партії захисників Вітчизни 24 серпня 2003 року, протокол № 4

СТАТУТ
ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

м. Київ 2003 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Партія захисників Вітчизни (далі — Партія) є політичною всеукраїнською партією, яка об’єднує громадян України на принципах добровільності та єдності їх інтересів для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом та Програмою Партії.

1.2. Партія у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Програмою та цим Статутом.

1.3.Партія набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, печатку, штамп та бланки зі своєю назвою.

Партійна атрибутика: прапор, розпізнавальний знак, партійний гімн та девіз затверджується Центральною Радою Партії та реєструється у встановленому законом порядку.

1.4. Партія має право бути учасником цивільно — правових відносин, набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

1.5. Діяльність Партії поширюється на всю територію України. Партія є неприбутковою організацією.

1.6. Юридична адреса Партії: 01010,Україна, м.Київ, вул. Московська,7

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ

2.1. Основною метою діяльності   Партії є участь у розбудові   України, виробленні державної, незалежної, суверенної, демократичної та правової політики, формування органів державної влади, місцевого самоврядування та забезпечення представництва в їх складі членів партії з метою послідовного розвитку суспільства на засадах свободи, демократії та соціальної справедливості.

2.2. Для досягнення основної мети Партія ставить перед собою такі завдання: сприяння побудові та  вдосконаленню  соціально-орієнтованого

багатоукладного народного господарства, високорозвиненого громадянського суспільства, правової держави, демократичного політичного устрою України;

— залучення народу України до свідомого вирішення своєї долі через утвердження і постійне вдосконалення механізмів економічної, політичної, соціальної та духовно-культурної демократії;

— створення сприятливих умов для розвитку національної освіти, науки та культури;

— сприяння розробці та реалізації воєнної  реформи, державних програм реформування Збройних Сил і правоохоронних органів України;

— сприяння підтриманню дружніх та взаємовигідних відносин з усіма країнами світу, насамперед, з державами-сусідами.

2.3. Для виконання своїх статутних та програмних завдань Партія у порядку, встановленому чинним законодавством:

— висуває свого кандидата у Президенти України та кандидатів у народні депутати України, депутати  Верховної Ради Автономної Республіки  Крим до органів державної влади і місцевого самоврядування;

— вносить пропозиції в органи державної влади і місцевого самоврядування з питань забезпечення соціальної рівності  та інтересів мало захищених верств і населення, пенсіонерів, колишніх працівників правоохоронних органів та військових;

— пропагує ідеї, завдання та практичні досягнення Партії в засобах масової інформації;

— захищає законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування;

— забезпечує своїх членів правовою, науково-технічною, методичною та іншими видами інформації;

— організовує і проводить мітинги, демонстрації, конференції, семінари, і конкурси та інші масові заходи;

— одержує від органів державної влади і органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних та програмних завдань;

— надає практичну допомогу об’єднанням громадян України, а особливо організаціям ветеранів та інвалідів, колишнім співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям;

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

3.1. Членом Партії може бути громадянин України, який, відповідно   до Конституції України має право голосу на виборах і референдумах,  якому виповнилось на момент вступу вісімнадцять років, що визнає і виконує вимоги Програми та, Статуту Партії, виконує рішення керівних органів місцевої, обласної, республіканської,  міст Києва та Севастополя партійних організацій та керівних органів Партії, бере участь в роботі одного із структурних утворень Партії.

3.2. Членство в партії несумісне з перебуванням в інших політичних партіях, а також з діями, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров’я населення.

3.3. Вступ в члени Партії здійснюється шляхом подання особистої письмової заяви на ім’я Центральної Ради Партії через місцеву партійну організацію Партії, а в разі її відсутності, республіканську, обласну, Київську та Севастопольську міських партійних організацій або Секретаріат Партії. Рішення про прийом в члени Партії може прийматись: головою місцевої партійної організації або головою республіканської, обласних або Київської і Севастопольської міських партійних організацій, Секретаріатом Партії, до яких подана заява. Позитивне рішення про прийом до партії приймається простою більшістю голосів і засвідчується видачею партійного квитка. Заяви  про  вступ до Партії зберігаються в республіканській, обласних, Київській і Севастопольській міських партійних організаціях та в Секретаріаті Партії.

3.4 Первинний облік членів партії ведеться місцевими, обласними, республіканською, Київською і Севастопольською міськими партійними організаціями, а зведений — Секретаріатом Партії.

3.5. Член Партії, який грубо порушив Програму та Статут Партії, не виконує рішення керівних органів або дискредитує Партію своїми вчинками,  може бути виключений з неї за рішенням зборів місцевої партійної організації, Ради республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських партійних організацій або Центральної Ради Партії.

Рішення про виключення з членів Партії приймається більш, ніж двома третинами голосів присутніх на зборах місцевої партійної організації чи на засіданні Ради республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських партійних організацій та затверджується Центральною Радою Партії.

3.6. Член Партії має право вільного виходу з лав Партії, для чого необхідно подати письмову заяву до органу, який його приймав, або до Секретаріату Партії. Якщо впродовж 15 днів він не відізвав свою заяву, позитивне рішення про його виключення приймає орган, який його приймав в лави Партії або Секретаріат. З моменту винесення, такого рішення член Партії вважається таким, що припинив членство.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

4.1. Кожний член Партії має право:

— брати участь у будь-якому, виді статутної діяльності Партії;

— обирати і бути обраним в керівні та контрольні органи Партії;

— обрати участь у роботі будь-якого партійного органу при розгляді питання про свою діяльність в Партії або під час розгляду своїх пропозицій, заяв та звернень;

— одержувати всю інформацію з питань партійного життя;

— вільно виходити з Партії шляхом  подання  особистої письмової заяви до місцевої партійної організації, Ради республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських партійних організацій, або Секретаріату Партії;

— в партійних засобах масової інформації ставити питання про розвиток держави та вдосконалення партійної роботи або інших сфер життя;

— зупиняти своє членство в Партії у випадках, передбачених законодавством України.

4.2. За членами Партії, які   виключені з Партії, зберігається право апелювати до Центральної Ради Партії або З’їзду Партії, які мають право скасувати рішення про виключення з лав Партії.

Апеляція повинна бути розглянута на найближчому, після її подання, засіданні Центральної Ради Партії або З’їзді Партії.

4.3. Член Партії зобов’язаний:

— виконувати вимоги Програми та Статуту Партії, рішення її керівних органів;

— надавати допомогу у процесі виборів в Президенти України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади, кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;

— брати участь у роботі місцевої, республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міських партійних організацій, в центральних органах Партії;

— особистим  прикладом  сприяти виконанню Конституції та законів  України, дотримуватись принципів моралі;

— пропагувати основну мету, завдання та ідеї Партії та агітувати громадян України до вступу в члени Партії.

5.  ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПАРТІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Організаційну структуру Партії складають місцеві сільські, селищні, районні, міські та районні в містах партійні організації, які керуються в своїй діяльності цим Статутом і беруться на облік Секретаріатом Партії, про що їм видається відповідний документ, і тільки після цього місцеві партійні організації повинні зареєструватися у встановленому законом порядку.

5.2. Місцеві сільські та селищні партійні організації (надалі — місцеві) входять до відповідних районних партійних організацій, на території яких вони розташовані, та створюються з ініціативи не менше як 3-х осіб за територіальною ознакою, можуть набувати права юридичної особи та беруться на облік обласними організаціями або Секретаріатом Партії.

5.3. Місцеві районні, міські та районні в містах партійні організації ( надалі — місцеві) входять до відповідної республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійних організацій, на території якої вони знаходяться, беруться на облік керівними органами республіканської, обласної,  Київської  та Севастопольських міських партійних організацій або Секретаріатом Партії і можуть набувати права юридичної особи в разі прийняття зборами організації рішення про створення організації з правом юридичної особи.

5.4.  Місцеві районні, міські та районні в містах партійні організації зобов’язані брати участь у виконанні рішень керівних органів Партії, самостійно вирішуючи питання організації своєї роботи, керуючись Програмою та Статутом Партії та рішенням керівних органів. Спори між місцевими, республіканською, обласними, Київською та Севастопольською міськими партійними організаціями вирішуються Центральною Радою Партії, рішення якої є остаточним.

5.5. Вищим керівним органом місцевої партійної організації є збори. В період між зборами роботу організовує Рада місцевої партійної  організації, до складу якої входять Голова, заступник та секретар Ради. Збори проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, і повноважні при наявності більше половини членів партійної організації. Рішення на зборах з усіх питань приймаються більшістю голосів присутніх на них членів місцевої партійної організації.

Позачергові збори місцевої партійної організації можуть бути скликані на вимогу більш, ніж однієї третини членів місцевої партійної організації або Голови Ради обласної організації Партії, Центральною Радою Партії або Головою Партії.

5.6. Збори місцевої партійної організації:

— приймають рішення про затвердження рішень Голови місцевої партійної організації про прийом нових членів, призупинення членства у Партії;

— обирають делегатів на конференцію  обласної організації  Партії,  а у разі  їх відсутності — на З’їзд Партії;

— вносять свої пропозиції про зміни і доповнення до цього Статуту та програмних документів Партії у керівні органи відповідної обласної організації Партії або, у разі її відсутності, — до Центральної Ради Партії;

— обирають голову місцевої партійної організації, заступників та секретаря;

— обирають представника до Ради, республіканської, обласної,   Київської і Севастопольської міських партійних організацій;

— затверджують рішення про виключення та вихід з Партії її членів;

— в обов’язковому порядку на позачергових зборах розглядають пропозицію голови або відповідального секретаря обласної організації Партії, про переобрання Голови, заступника та секретаря місцевої партійної організації в разі допущення ними в своїй діяльності порушень Статуту та Програми Партії або діючого законодавства;

— приймають рішення про ліквідацію або реорганізацію своєї партійної організації, якщо за це проголосувало більше, ніж дві третини учасників зборів;

— утворюють виборчий блок по висуванню кандидатів у депутати до місцевих рад, сільських, селищних та міських голів;

— висувають кандидатів у депутати до місцевих рад, сільських, селищних та міських і голів, інших органів державної влади у порядку, встановленому відповідними законами України.

5.7. Голова місцевої партійної організації:

— здійснює загальне керівництво місцевою партійною організацією;

— організовує використання по призначенню та зберігає майно, передане йому керівними органами Партії.

— представляє інтереси партійної організації у період між зборами;

— організовує роботу по забезпеченню основної мети діяльності Партії,  виконанню вимог Програми та  Статуту Партії, рішень  керівних органів обласної,  Київської і Севастопольської міських організацій та Секретаріату Партії, керується в своїй роботі чинним законодавством України;

— скликає збори місцевої партійної організації та головує на них;

— приймає  в ряди  Партії нових членів,  приймає рішення  про призупинення членства в Партії з наступним затвердженням своїх рішень зборами місцевої партійної організації.

5.8. Заступник Голови місцевої партійної організації:

— виконує обов’язки Голови місцевої партійної організації в разі його відсутності;

— виконує доручення загальних зборів та голови місцевої партійної організації;

— забезпечує проведення прийому нових членів Партії

5.9. Секретар місцевої партійної організації веде всю документацію, протоколи зборів, готує пропозиції до обласної організації Партії. В разі відсутності Голови і заступника місцевої партійної організації виконує їх обов’язки.

5.10. До складу Ради місцевої партійної організації входять: голова, заступник та секретар місцевої партійної організації , які вирішують всі питання діяльності місцевої партійної організації, крім питань, віднесених до виключної компетенції зборів місцевої партійної організації. При рівності голосів на засіданні Ради, голос голови є вирішальним.

5.11. Республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські організації Партії.

На території областей України створюються обласні організації Партії, а в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, відповідно — республіканська та міські організації Партії на правах обласної партійної організації, які керуються у своїй діяльності Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних органів Партії.

5.12. Республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські організації Партії беруться на облік Секретаріатом Партії, про що їм видається відповідний документ, і після взяття на облік вони реєструються в установленому законом порядку.

5.13. У випадку, коли республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські організації Партії систематично порушують цей Статут, не виконують розпорядження та рішення Секретаріату Партії, Центральної Ради Партії, Голови Партії   за поданням Контрольно-ревізійної комісії Партії, рішенням Центральної Ради  Партії, ставиться питання про проведення позачергової конференції республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії та переобрання їх керівних органів.

5.14. Республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські організації Партії забезпечують виконання рішень керівних органів Партії та в повному обсязі виконують вимоги Статуту та Програми Партії.

5.15. Вищим керівним органом республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії є Конференція членів республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії, яка скликається Головою Ради відповідної організації Партії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

В разі «проведення конференції республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії, норму представництва, порядок денний та процедуру виборів делегатів для участі в конференції визначає Рада відповідної організації Партії.

Конференція повноважна, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. Рішення Конференції з усіх питань приймаються простою більшістю голосів уповноважених делегатів, які присутні на конференції.

Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням З’їзду Партії, Центральної Ради Партії або Голови Партії, а також за вимогою більш, ніж третини облікового складу відповідної організації Партії.

5.16.  Конференція:

— вносить свої пропозиції до Центральної Ради Партії та З’їзду Партії  щодо змін і доповнень до цього Статуту та Програми Партії;

— обирає делегатів на З’їзд Партії;

—   висуває кандидатів у депутати до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київської і Севастопольської міських рад, їх голів та до інших органів державної влади;

— обирає Раду республіканської, обласної та міської організації Партії, її Голову, заступника та Відповідального секретаря обласної організації Партії, яких може рекомендувати Голова Партії;

— розглядає апеляції про відновлення членства в Партії;

—   вирішує інші питання, які не віднесені до виключної компетенції З’їзду Партії та Центральної Ради Партії.

5.17. Рада республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії.

До складу Ради республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міської організації Партії входять її Голова, заступник  Голови,  Відповідальний  секретар, представники місцевих організацій Партії та інші особи, обрані членами рішенням Конференції, в кількості п’яти членів. Засідання  Ради  республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. •

Засідання Ради республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії скликаються її Головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Позачергове засідання Ради може скликатися також за вимогою більш, ніж однієї третини членів Ради республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії за рішенням Центральної Ради або Голови Партії. В разі вибуття члена Ради республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії, Рада має право своїм рішенням призначити іншого члена до затвердження його Конференцією.

5.18. Рада республіканської, обласних, Київської Севастопольської міських організацій Партії:

— здійснює загальне керівництво роботою республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії, між Конференціями;

— затверджує плани роботи відповідального секретаря республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії та контролює хід їх виконання;

— приймає заяви та виносить рішення про прийом до Партії нових членів;

— бере на облік місцеві партійні організації;

— при відсутності у структурі республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії відповідних місцевих партійних організацій, приймає рішення про прийом та виключення з Партії її членів;

— в разі необхідності після звернення Голови Партії рекомендує свого представника до Центральної Ради Партії;

— виконує інші функції, які не суперечать цьому Статуту та Програмі Партії,

— приймає рішення про виключення із членів Партії осіб, які грубо порушили Програму та Статут Партії, не виконують рішень керівних органів або дискредитують Партію своїми вчинками.

5.19. Голова Ради республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії:

— організовує виконання статутних завдань Партії, рішень керівних органів організації та керівних органів Партії;

— виконує представницькі функції від імені республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії; скликає засідання Ради республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії та головує на них;

— скріплює своїм підписом всі рішення, прийняті Радою республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій   Партії;

— розподіляє повноваження між заступником та членами Ради республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії.

5.20. Функції виконавчого органу республіканської, обласної, Київської  і Севастопольської міських організацій Партії виконує її Секретаріат, який очолює Відповідальний секретар, підзвітний у своїй   діяльності Конференції, Раді республіканської, обласної, Київської і Севастопольської   міських організацій Партії та Секретаріату Партії. Роботу Секретаріату контролює та організовує Голова Ради республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії.

5.21. Секретаріат республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії:

— несе відповідальність за цільове використання та збереження  майна, яке належить   республіканській, обласній, Київській і Севастопольській міським організаціям Партії та надане їй у тимчасове користування Секретаріатом Партії;

— здійснює поточну організаційну роботу:

— забезпечує зв’язок і обмін інформацією між республіканською, обласною, Київською і Севастопольською міськими організаціями Партії та керівними органами Партії,  місцевими  партійними  організаціями, іншими обласними організаціями Партії, регіональними органами державної влади та місцевого  самоврядування, підприємствами та громадськими організаціями;

— веде всю партійну документацію і зберігає її;

— виконує інші функції за дорученням Ради республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії, які не суперечать цьому Статуту та Програмі Партії.

До складу Секретаріату республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії входять: заступник голови Ради обласної організації, Відповідальний секретар та три його заступники, які обираються Конференцією республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії.

5.22. Республіканська, обласна, Київська і Севастопольська   міські організації Партії можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації,   ліквідації або за рішенням суду.

Рішення про реорганізацію або ліквідацію республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії приймає Конференція більш, ніж двома третинами голосів присутніх делегатів.

Ліквідація республіканської, обласної, Київської і Севастопольської міських організацій Партії може здійснюватися за рішенням суду. Все майно організації Партії після прийняття рішення про ліквідацію може бути використано тільки для статутних завдань, або передано на підставі рішення конференції до Секретаріату Партії.

5.23. Республіканська, обласна, Київська і Севастопольська міські організації Партії набувають статусу юридичної особи після її реєстрації у встановленому законом порядку, якщо за таке рішення проголосувало більше двох третіх делегатів Конференції, та зобов’язана передати до Секретаріату Партії копії реєстраційного свідоцтва та протоколу загальних зборів.

6. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНО — РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

6.1. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії, який скликається за рішенням Центральної Ради Партії або Голови Партії не рідше одного разу на п’ять років. Позачергові З’їзди Партії можуть скликатися за вимогою більш ніж однієї третини організацій Партії. Якщо протягом двох місяців з моменту прийняття цієї вимоги Центральна Рада Партії не скликає З’їзд Партії, члени партії — ініціатори цього рішення можуть самостійно створити оргкомітет і скликати позачерговий З’їзд Партії.

6.2. Норми представництва на 3»їзді Партії, час і місце його проведення та попередній порядок денний визначаються рішенням Центральної Ради   Партії або Головою  Партії, яка доводить  його  до  республіканської,  обласних,  Київської і Севастопольської   міських організацій, в разі їх відсутності до місцевих партійних організацій.

6.3. 3″їзд Партії вважається повноважним при наявності не менш, як двох третин обраних делегатів.

Всі рішення 3″їзду Партії, крім питань, по яких за рішенням 3″їзду Партії може прийматись інший порядок голосування, приймаються на підставі відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на ньому делегатів.

6.4. 3″їзд Партії розглядає будь-які питання, які стосуються діяльності Партії.

6.5. До виключної компетенції 3″їзду Партії належать:

— затвердження Статуту та Програми Партії, а також внесення змін та доповнень до них;

— вибори Голови Партії, Почесного голови Партії, членів Центральної Ради Партії та кандидатів в члени Центральної Ради, Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії Партії, Голови Секретаріату Партії терміном на п’ять років;

— утворення виборчого блоку по висуванню претендента в кандидати у Президенти України, кандидатів у народні депутати України;

— висування претендента у кандидати у Президенти України,  кандидатів у депутати Верховної Ради України;

— прийняття рішення про припинення діяльності Партії;

6.6. Центральна Рада Партії є керівним органом Партії у період між З’їздами Партії. Центральна Рада складається з одинадцяти членів.

До Центральної Ради Партії входять: Голова Партії, Почесний голова Партії, Голова Секретаріату Партії, Голова Ради Кримської республіканської організації Партії, та інші особи, які обираються З’їздом Партії.

6.7.Центральна Рада Партії скликається Головою Партії з власної ініціативи або за вимогою більш, ніж половини членів Центральної Ради Партії, не рідше одного разу на рік.

6.8. Засідання Центральної Ради Партії вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш, ніж половина її членів. Всі рішення Центральної Ради Партії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх на засіданні Центральної Ради Партії її членів. При рівності голосів членів Центральної Ради Партії голос Голови Партії є вирішальним в прийнятті рішення. В засіданні Центральної Ради Партії мають право приймати участь кандидати в члени Центральної Ради, які мають праве дорадчого голосу. В разі неможливості виконання Головою Партії своїх обов’язків його повноваження покладаються на Почесного голову Партії, який має всі права передбачені цим Статутом.

6.9. Центральна Рада Партії:

— координує діяльність республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Партії;

— за поданням Голови Партії може вибирати з числа своїх членів заступника або заступників Голови Партії та розподіляє їх повноваження;

— створює тимчасові комісії з різних питань та затверджує їх голів з числа членів Центральної Ради Партії та кандидатів за поданням Голови Партії;

— затверджує  бюджет  Партії та заслуховує  звіт  Секретаріату  Партії про  його виконання;

— приймає рішення про заснування засобів масової інформації Партії;

— виступає від імені Партії через свої заяви, ухвали, резолюції тощо або передає такі права Голові з наступним затвердженням на засіданні;

— здійснює господарське управління майном та коштами Партії та дає розпорядження Секретаріату Партії з приводу цього;

— приймає рішення про строки та порядок проведення перереєстрації членів Партії;

— обирає, в разі подання Головою Партії, кандидатури заступника або заступників Голови Партії;

— в разі припинення своїх повноважень членом  Центральної Ради  Партії може вводити нового члена Центральної Ради Партії до виборів його 3″їздом Партії;

— приймає рішення про виключення із членів Партії   осіб, які грубо порушили Програму та Статут Партії, не виконують рішення керівних органів або дискредитують Партію своїми вчинками.

6.10. Голова Партії:

— представляє Партію та Центральну Раду Партії і організовує їх роботу;

— скликає засідання Центральної Ради Партії та головує на них;

— підписує рішення Центральної Ради Партії;

— може пропонувати кандидатури голів республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Партії для обрання їх на конференціях;

— контролює роботу секретаріату Партії та голів республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

— призначає проведення позачергових зборів місцевих, республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Партії та може призупиняти рішення їх керівних органів до вирішення питання в установленому Статутом порядку;

— вносить 3″їзду Партії пропозиції про обрання Голови Секретаріату, членів Центральної Ради та кандидатів в члени Центральної Ради і Голови Контрольно-ревізійної комісії Партії;

— пропонує членам Центральної Ради Партії кандидатури заступника (заступників) Голови Партії;

— в разі припинення своїх повноважень членом Центральної Ради Партії пропонує нового члена Центральної Ради Партії із числа кандидатів до виборів його 3″їздом Партії.

6.11. Постійно діючим виконавчим органом Партії є Секретаріат Партії, підзвітний у своїй діяльності Центральній Раді Партії та підконтрольний Голові Партії.

6.12. Секретаріат Партії:

здійснює поточну організаційну роботу з реалізації рішень 3″їзду Партії та Центральної Ради Партії;

— забезпечує виконання рішень Центральної Ради Партії, її Голови та контролює виконання цих рішень з боку місцевих, республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

— ставить на облік місцеві, республіканську, обласні, Київську та Севастопольську міські організації Партії;

— забезпечує зв’язок та обмін інформацією керівних органів Партії з її організаційними структурами, органами державної влади, політичними та громадськими організаціями;

— здійснює поточну організаційну роботу з реалізації рішень З’їзду Партії та Центральної Ради Партії про виконання бюджету Партії;

— відкриває рахунки у банківських та інших фінансових установах України у порядку, встановленому чинним законодавством;

— готує документи на засідання Центральної Ради Партії;

—   веде всю партійну документацію та зберігає її;

—   виконує інші функції за дорученням Голови Партії.

6.13. Керівництво роботою Секретаріату Партії здійснює Голова Секретаріату Партії, який:

— подає на затвердження Центральної Ради Партії проект бюджету Партії та штатний розклад апарату Секретаріату;

— приймає за своїми наказами на роботу працівників Секретаріату Партії згідно зі штатним розкладом;

— звітує перед Центральною Радою Партії про виконання бюджету;

разом із бухгалтером Партії підписує всі необхідні документи фінансової звітності.

6.14. Офіційні документи від імені Партії підписуються Головою Партії.

6.15. Для контролю за діяльністю виконавчих органів Партії, З’їздом Партії обирається Контрольно-ревізійна комісія в складі трьох членів Партії. Роботу Контрольно-ревізійної комісії Партії організовує її Голова, який обирається 3″їздом Партії за поданням Голови Партії.

Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини членів від її складу. При рівності голосів, голос Голови євирішальним.

6.16. Контрольно-ревізійна комісія Партії:

— контролює відповідність дій виконавчих органів Партії, місцевих, республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Партії, а також окремих членів Партії нормам цього Статуту, сумісність їх дій з Програмою Партії і чинним законодавством України;

— розглядає внутріпартійні конфліктні ситуації, робить  висновки,  вносить свої рекомендації до керівних та виконавчих органів Партії;

— контролює членський облік в структурах Партії;

— здійснює нагляд за ходом виборів делегатів на 3″їзд Партії, доповідає мандатній комісії З’їзду Партії про виявлені порушення;

— контролює порядок використання партійних коштів та майна Секретаріатом Партії, За результатами перевірки складає відповідні акти і подає їх З’їзду Партії та Голові Партії;

— виконує інші функції, які передбачені цим Статутом та рішеннями З’їзду Партії.

6.17. Контрольно-ревізійна комісія Партії для виконання своїх завдань має право вимагати необхідну інформацію від виконавчих органів Партії, місцевих, республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Партії. Контрольно-ревізійна комісія Партії робить подання до Центральної Ради Партії щодо усунення виявлених порушень і контролює виконання рішень. Контрольно-ревізійна комісія може проводити перевірки з власної ініціативи або за дорученням Голови Партії

6.18. Контрольно-ревізійна комісія Партії підзвітна 3″їзду Партії, Голові Партії в період між з’їздами.

Всі результати перевірок Контрольно-ревізійної комісії доповідаються та надаються Голові Партії. За результатами перевірки Контрольно-ревізійна комісія складає відповідні акти і подає їх З’їзду Партії та Голові Партії.

7. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

7.1. Для здійснення своєї діяльності Партія може мати у власності кошти та інше майно.

7.2. Майно Партії може складатися з рухомого та нерухомого майна, коштів, обладнання, транспортних та інших засобів, іншого майна, набуття якого не забороняється законами України і необхідне для забезпечення її статутної діяльності. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

7.3. Кошти Партії формуються за рахунок:

— власного рухомого і нерухомого майна, коштів, обладнання, транспорту та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством;

— Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

7.4. Кошти Партії використовуються на забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, та  благодійної допомоги членам Партії.

7.5. Партія веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичний звіт, реєструється в органах державної податкової адміністрації та вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

7.6. Партія зобов’язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

8.1. Зміни і доповнення до Статуту та Програми Партії вносяться за рішенням З’їзду Партії, за які повинно проголосувати більше, ніж дві третини делегатів, присутніх на З’їзді Партії.

8.2. Про зміни назви, Програми, Статуту, керівних органів Партії, адреси та місцезнаходження Партія інформує Міністерство юстиції України у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

9.1. Діяльність Партії припиняється шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду Партії, якщо за нього проголосувало більше, ніж дві третини делегатів, присутніх на З’їзді Партії.

9.2. У передбачених законом випадках Партія ліквідується за рішенням суду.

9.3. Вирішення всіх питань про припинення діяльності Партії здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється З’їздом Партії, або на підставі рішення суду і діє у відповідності із законодавством України.

9.4. У випадку ліквідації Партії грошові, матеріальні та інші кошти не можуть перерозподілятися між його членами і після розрахунків з бюджетом та кредиторами передаються  іншій неприбутковій організації відповідного типу, а у випадках, передбачених законодавчими  актами, за рішенням суду, спрямовуються у дохід держави.